Interpretation

 

Interpreting Service

บริการล่าม นักแปลภาษา

ในงานต่างๆ เช่น งานอบรม สัมมนา แสดงสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ การประชุม คดีในศาล และอื่นๆ

กรุณาระบุว่าต้องการให้สื่อสารระหว่างภาษาอะไร เช่น ไทย-จีน, จีน-อังกฤษ, หรือทั้งคู่


มีหลายภาษาดังนี้

ล่ามภาษาจีน (Chinese),
ล่ามภาษาเวียดนาม (Vietnamese),
ล่ามภาษาอาหรับ, อารบิค (Arabic),
ล่ามภาษาเกาหลี (Korean),
ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Japanese),
ล่ามภาษาอังกฤษ (English),
ล่ามภาษาเยอรมัน (German),
ล่ามภาษาฝรั่งเศส (French),
ล่ามภาษารัสเซีย (Russian),
หรืออื่นๆ กรุณาสอบถาม


ล่ามทุกคนมีประสบการณ์เป็นล่ามอิสระ หรือล่ามประจำองค์กรณ์ต่างๆ

ค่าบริการ คิดเป็นอัตรา ครึ่งวัน และ เต็มวัน สามารถสอบถามราคาเป็นกรณีๆ ไป

ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาที่

คุณธีรา 

เบอร์ที่1. 061-416-5326 ที่อีเมล์ smart-2b@hotmail.com

เบอร์ที่2. 092-659-1558 ที่อีเมล์ smart.to.be@gmail.com                 

 

                 

 

Interpreting Services

Interpreting Services

Interpreting is the process of translating the spoken word from one language into the spoken word of another.

 

Services We Provide

We offer several types of half- and full-day interpreting services including:

  • Conference Interpreting Services
  • Meeting Interpreters Services
  • Certified Court Interpreting Services
  • Deposition Interpreting Services
  • Escort Interpreter Services

 

Many languages available:

Chinese,          Vietnamese,
Arabic,             Korean,
Japanese,       English,
German,          French,
Russian,          Plus many more

 

please contact us for more detail

Teera: 092-659-1558

smart.to.be@gmail.com